top of page

Мисия, цели и дейности

 

Сдружение ”МЛАДЕЖКИ АЛИАНС - ВАРНА” е неправителствена организация на младежи и експерти с интереси в областта на правото, културата, екологията, защитата на човешките права с особен фокус върху уязвими социални групи.

  • Регистрирана като СНЦ в обществена полза под № 20040401011 / 2004 г. в Регистъра към Министерство на финансите;

  • Регистрирана като доставчик на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни” от 2008.

 

Мисия:

  • създаване на устойчива правна и социална среда в България за защита правата на граждани в неравностойно социално положение: жени, младежи, хора с увреждания, членове на малцинствени етнически групи.

 

Основни цели на организацията :

 

  • да подпомага изграждането на балансирано гражданско общество в страната, за равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и различните етноси в публичния и частния сектор;

  • да осъществява застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма;

 

Дейности:

  • да провежда изследване и експериментално развитие в областта на социалните и хуманитарните науки с цел подобряване, подпомагане и реализиране на човешките права и законността в обществото;

  • да работи за реализиране на проекти, курсове, анализи, допитвания и други методи на проучване в областта на правата на човека;

  • да осъществява международно партниране със сходни институции и експерти в областта на правата на човека;

  • да подпомага културата и изкуството чрез стимулиране създаването, промотирането и разпространението на произведения на културата и изкуството;

  • да разработва стратегии и проекти за създаване на подходяща творческа среда на млади таланти и утвърдени автори, за стимулиране създаването, промоцирането и разпространението на произведения на културата и изкуството, както и създаване на мрежи и творчески обединения на творци.

 

 

 

bottom of page