top of page
евро.png
добро упр.png

 На 28.12.2019г Стартира изпълнението на проект  „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“ , по договор №BG05SFOP001-2.009-0128. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез  Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се реализира от Сдружение „Младежки алианс – Варна“.

Срок на изпълнение: 15 месеца.

Бюджет на проекта 75427,20 лв. при 100% безвъзмездно финансиране.

Проектът има за цел да засили гражданското участие в процесите на вземане на решения в сферата на предоставяне на защита на потребителите и да даде възможност за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от КЗП и нейните органи за алтернативно решаване на спорове/АРС/.

Проектът ще допринесе за повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса в процеса на предоставяне на защита на потребителите и разрешаване на потребителските спорове; нарастване активността на НПО и гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в сферата на потребителската защита, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги по АРС, по-добра регулаторна среда и борба с корупцията.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Сдружение „Младежки алианс-Варна“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

bottom of page