top of page

НОВИНИ

Сдружение „Младежки алианс-Варна“, в рамките на проект „ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“ № BG05SFOP001- 2.025-038, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ има удоволствието да Ви покани за участие в обучение.
Покана

Екип от експерти на сдружение „Младежки алианс-Варна“, в рамките на проект
„ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“

№BG05SFOP001-2.025-038 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
изготви АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА
АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП
).

Изводите в анализа послужиха като основа за формулиране на
предложения за нормативни промени в релевантното законодателство.

На 18.02.2019г. стартира изпълнението на проект  „Партньорство между НПО и съд – за ефективност и граждански контрол в административното правораздаване“ , по договор № BG05SFOP001-3.003-0055 . Проектът се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез  Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“.

Проектът се реализира от Сдружение „Младежки алианс – Варна“.

Срок на изпълнение: 14 месеца.

Бюджет на проекта 86 231,25 лв. при 100% безвъзмездно финансиране.

Проекта си поставя две основни цели:
1.Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и гражданското общество в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа и
2.Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Младежки алианс-Варна“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

На 28.12.2019г. стартира изпълнението на проект  „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“ , по договор №BG05SFOP001-2.009-0128. Проектът се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез  Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се реализира от Сдружение „Младежки алианс – Варна“.

Срок на изпълнение: 15 месеца.

Бюджет на проекта 75427,20 лв. при 100% безвъзмездно финансиране.

Проектът има за цел да засили гражданското участие в процесите на вземане на решения в сферата на предоставяне защита на потребителите и да даде възможност за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от КЗП и нейните органи за алтернативно решаване на спорове/АРС/.

Проектът ще допринесе за повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса в процеса на предоставяне на защита на потребителите и разрешаване на потребителските спорове; нарастване активността на НПО и гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в сферата на потребителската защита, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги по АРС, по-добра регулаторна среда и борба с корупцията.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Сдружение „Младежки алианс-Варна“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

 

Сдружение „Младежки алинс-Варна” записва нови клиенти за Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно-езикови нарушения при мозъчна увреда”.

 

Услугата се предоставя БЕЗПЛАТНО и включва говорна и психо-терапия за хора, претърпели инсулт или травма на мозъка.

 

 

Приключи проект „Мрежа на ромските администрагтивни медиатори”. Административните медиатори към район ”Одесос” и район”Аспарухово” в община Варна заявиха ясно своето присъствие в дейността на районите и доказаха ефективността на своята дейност.

 

Ръководителят на проекта Елка Кръстева, зам. кметът на район „Одесос” г-н Атанас Христов и зам. кметът на район „Аспарухово” г-жа Даниела Панайотова депозираха съвместно писмо-предложение до кмета на община Варна администрацията да предвиди щатни бройки за 2016г. и да назначи на трудови договори административните медиатори към районите.

bottom of page