top of page

 

                                    ПРОЕКТ "И  АЗ СЪМ ПОЛЕЗЕН " 

Финансираща институция: Община Варна, програма “Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна

Продължителност :  5 месеца

Период на изпълнение: 1.06.2016г. -  31.10.2016г.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е социализацията и повишаване качеството на живот на деца и възрастни с говорно-езикови и ментални нарушения, чрез активна работа с комуникативната двойка пациент-обгрижващ и обучение в ползването на създаден инструмент за рехабилитационна комуникация.

Специфичните цели са:

- Подобряване функционалните, комуникативни умения на пациенти с увредени вербални възможности за елементарни комуникационни дейности, с което се попълва изключително голяма празнина в областта на неврорехабилитацията и логопедията.

- Облекчаване процеса на общуване между пациентите и обгрижващите ги лица и подобряване възможностите за оказване на помощ и подкрепа, ориентирана към диагностика и стимулиране мисловната дейност на лицето / в случая възрастни с говорно-езикови нарушения и начална деменция/, възможност за установяване на причинно-следствени и пространствено -временни връзки , анализ на речевите възможности на индивида.

- Подпомагане на пациентите в процеса на рехабилитация, чрез квалификация на специализирания медицински и парамедицински персонал в професионалната му работа с пациенти с увредени вербални възможности, както и в процеса на събиране на статистическа информация за ефективността на алтернативните и допълващи системи.

Дейности и резултати:

  • Изработена бе методика „Установяване и разказване последователност на събития“ , която е ориентирана към диагностика и стимулиране мисловната дейност на лицето / в случая възрастни с говорно-езикови нарушения и начална деменция/ , възможност за установяване на причинно-следствени и пространствено - временни връзки, анализ на речевите възможности на индивида. Методиката представлява набор от 20 оригинални, неизползвани до сега сюжетни последователности, включващи възрастни лица с физическо увреждане в различни ежедневни ситуации и показващи техните възможности.

  • Беше издадено помагало, насочено към хора с афатични увреждания, което да подобри уменията им за комуникация със специалисти и обгрижващи ги членове на семействата им: „Възможности за подобряване на комуникативните умения на пациенти с говорни нарушения чрез алтернативни и допълващи системи”.

  • Проведена бе заключителна кръгла маса на тема „Средства за невербална комуникация и възможности за употребата им в България при рехабилитацията на болни с говорни нарушения вследствие на неврологични увреди”, която  има за цел от една страна да разпространи продуктите от проекта, а от друга да привлече общественото внимание към проблемите за липсата на технически средства за невербална комуникация в България, както и пряко да подобри рехабилитацията на хората от целевата група чрез стимулиране въвеждането на новоизработените технически средства.

sreshti_uchastnici_04.jpg
SAM_8707.JPG
SAM_8553.JPG
bottom of page