top of page

Проект “Отвъд бариерите”

 

Финансираща институция :  Фондация „FNASAT- Gens du Voyage” и Министрество на външните работи на Франция

Продължителност : 24 месеца

Период на изпълнение: 01.07.2008г. – 30.06.2010 г.

Цели на проекта:

 • Подпомагане интеграционните процеси за социализиране на ромски деца, чрез превенция на едни от най-големите причини за десоциализацията им, а именно наркоманиите и зависимостите, както и изграждане на навици за здравословен начин на живот.

 • Възпитаване у децата, чрез методите на неформалното образование на допълнителни умения за работа в екип, общуване, здравна култура, себеуважение, устойчивост на натиска на групата, желание за учене и собствено израстване.

Дейности по проекта:

 • Изготвяне на анализ на средата и нуждите на целевата група в трите проектни училища в гр.Варна и гр.София.

 • Изработване на специализиран софтуерен продукт и осъществяване на обучение на обучители за превенция на рисково поведение. Продуктът е наличен online на адрес  http://activille.yav-bg.org/.

 • Консултации с представители на проектните училища за качествата на софтуерния продукт и релевантността му към целевите групи.

 • Изработване на брошура за промоция на дейностите по проекта, електронния продукт, финансиращата организация и организациите изпълнители.

 • Организиране на кръгла маса през последния месец от първата година на проекта, за обсъждане предимствата на продукта и възможностите за разпространението му и в училища на други градове в страната.

 • Осъществяване на срещи с тийнейджери и техните учители в трите училища за представяне на програмата на FNASAT, електронния продукт, както и мотивиране на децата за участие в проекта.

 • Обучение на обучители измежду ромски лидери-тинейджъри на възраст между 14-15 години. Децата бяха обучавани да обучат свои връстници за работа с електронния продукт.

 • Участниците в предходното обучение обучиха доброволци тийнейджери на 14-15години за работа със софтуерния продукт.

 • Дейности по визуализация, които включват две радиопредавания, които информират обществеността за финансиращата организация, проектните дейности и резултатите от проекта.

 • Изработване на специална книжка-наръчник, която съдържа всички ролеви игри, въпроси и отговори и други информационни материали и добри практики от тренингите. Книжката е изработена в достъпна за целевата група форма на подходящ език и предразполагащи илюстрации и се разпространява в училищата. Книжката представлява добър обучителен материал, който може да послужи и на други неправителствени организации, които искат да разпространяват програмата и в други градове на страната.

 • Организиране на клуб „Дебати” – веднъж месечно- в ромските центрове, където децата дискутират горещи теми свързани с темите от играта.

Провеждане на състезание „Дебати” между участниците в клубовете от проектните училища. Награждаване на победителите.

bottom of page