top of page
12.png
добро упр.png

 

На 12.09.2022г стартира изпълнението на проект „Програма за гражданско наблюдение на обществените поръчки“ , по договор №BG05SFOP001-2.025-038. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.
Проектът се реализира от Сдружение „Младежки алианс – Варна“.
Срок на изпълнение: 15 месеца.
Бюджет на проекта 49 594, 57 лв. при 100% безвъзмездно финансиране.
Проектът е система от мерки, реализацията на които има за цел да подобри администрирането на процеса на възлагане на обществени поръчки след последните изменения на ЗОП, да насърчи извличането на ползи за обществото от работата на местната власт в среда без корупция и да засили гражданския контрол върху работата на институциите.
Програмата за гражданско наблюдение на обществените поръчки носи ползи и за двете страни по наблюдението, спомага за повишаване на взаимодействието между от една страна- администрацията и от друга- гражданите и бизнеса и оттам- за нарастване активността на НПО при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство.
Разработеният от екипа и предоставен индекс на корупционния риск при обществените поръчки ще може да служи като инструмент за ранно сигнализиране и предотвратяване на злоупотреби с публични средства. Проектът е цялостна програма за стимулиране на гражданската активност, която има за цел да повиши отчетността в разходването на публичните средства и увеличи приноса от прозрачността в работата на публичните институции на областно и общинско ниво с цел укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор.

„АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" (ЦАИС ЕОП) И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" (ЦАИС ЕОП)

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА ИНДЕКС НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

 

 

 

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА С ИНДЕКС НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ​

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП

КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП

                                                                                    ТУК

bottom of page