top of page

Проект “Еко пъзел”

 

Финансираща институция: Държавен бюджет на Република България - 2005г.

Продължителност : 12 месеца

Период на изпълнение: 01.07.2005 – 31.08.2006 г.

 

Цели на проекта:

  • Повишаване капацитета на местната общност в община Аксаково, област Варна за решаване на екологични проблеми.

  • Повишаване степента на общата информираност на децата, родителите, учителите и на цялото гражданско общество относно необходимостта от отговорно отношение към околната среда.

Дейности и резултати:

  • Въвеждане на нови творчески подходи за решаване на конкретен екологичен проблем. Организиране на специална система в училищата, във формата на състезание между отделните класове и деца, за разделното събиране и рециклиране на отпадъците. Разделно събиране на отпадъци под формата на състезание и отчитане на резултатите.

  • Популяризиране на екологичните проблеми на територията на общината със съдействието на медиите и нестопанските организации като първа стапка към тяхното решаване. Със събраните средства от предадените отпадъци са закупени книги и енциклопедии за училищните библиотеки на теми, свързани с екология, опазване на околната среда, защитени животински и растителни видове и др.

  • Повишаване степента на заинтересованост на гражданите, чрез събирането и предоставянето на информация, чрез средствата на изкуството и литературата, за състоянието на околната среда. Конкурс за литературно произведение и рисунка на тема “Моят свят-светъл, чист и красив”-1-1,2,3

  • Подобряване на природната среда чрез залесяване и почистване. Засаждане на растения в училищните дворове.- 1 a,b,c,d,f,e,g

  • Програмиране и осъществяване на мероприятия по опазване на околната среда, чрез организиране на празник, в който участват всички целеви групи, с възможности за индивидуална изява и групова активност, с цел сближаване и генериране на нови идеи. Блиц - викторина с въпроси на тема: ”Как да спасим планетата”.

  • Попълване на една празнота в общественото мислене, за глобалното значение на екологичните проблеми и тяхното разрешаване. Еднодневна екскурзия с учебна цел до Ботаническата градина.

bottom of page