top of page

Проект „Говоря и разбирам правилно"

 

Финансираща институция: Община Варна, “Програма на община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2013»

Продължителност : 5 месеца

Период на изпълнение: 1.06.2013г. - 25.10.2013г.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е включване на деца и младежи от ромски произход, деца, чийто майчин език не е български и деца с речеви затруднения  в летни училища за подобряване на уменията им за използване на български език .

Специфични цели:

- повишаване успеваемостта в училище на децата от целевата група;

- повишаване гражданската култура и подобяване социалните умения на децата от ромски произход;

- разработване на уникални инструменти за създаване и подобряване на уменията за структуриране на изречения и дефинирането на логически връзки на български език.

Дейности и резултати:

1.Разработване на инструменти за създаване и подобряване на уменията за структуриране на изречения и дефиниране на логически връзки на български език

- Практическо помагало за развитие на умения за формулиране на структурирани изречения за деца на български език– формат А5, 4 групи елементи /подлог, сказуемо, определенение и допълнение/, с голям брой вариации. Детето може чрез избор на елемент от всяка група да съставя изречение като така се упражнавя в правилното структуриране на фразите, развива говорните си умения, уменията си за четене или учи буквите чрез асоциации. Картинките са графични, за да бъде приложимо помагалото и за много малки деца, които ще могат да ги оцветяват като част от перцептивното си обучение за развитие на фините моторни функции. /Korica Grab/

- Помощни карти «Логически връзки» - 40 работни карти, във формат А5 - 20 комплекта. Всяка от картите е индивидуална, за да може комплектът да бъде използван едновременно с няколко деца. Картите са ламинирани, за да позволяват интензивна употреба и групирани в картонена кутия. Всяка от картите представлява групиран набор от понятия в конкретна тематична област. Картите позволяват голям брой различни упражнения за развитие уменията на децата да съставят изречения и разкази на определена тематика. Възможните упражнения с картите са описани в специална инструкция към комплекта. /Logicheski vrazki/

2. Провеждане на 5-дневен целодневен летен лагер за 24 деца от ромски произход и деца от целевата група за подобряване уменията им за използване на български език - с интерактивни игри и артистични занимания децата подобриха своите познания по български език чрез разширяване на понятийния им апарат и подобряване на уменията им за формулиране на структурирани изречения. В рамките на лагера педагозите използваха създадените по проекта помагала и интерактивни техники за привличане и задържане вниманието на децата.

bottom of page