top of page

Проект „Обучение на ромски медиатори”

Финансираща институция: Община Варна, Дирекция “ Образование и младежки дейности”

Продължителност:  9 месеца

Период на изпълнение: 21.03.2018 до 30.11.2018г.

Цел на проекта: Реализиране на подкрепяща среда - медиаторска програма ,за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни  етнически групи в неравностойно социално положение през 2018г.

Осигуряване подготовката на училищните медиатори и превръщането и в устойчива общинска политика, която да дава възможност в училищата да влязат подготвени кадри, които да притежават умения да общуват с родителите, да организират обществени слушания и просветна дейност в ромската общност, да се ползват с авторитет сред децата и да са достатъчно подготвени да работят с педагозите в училищата.

Дейности и резултати:

Програмата “Обучение на ромски училищни медиатори“ постигна всички свои заложени цели. Целева група на обученията бяха 10 роми със средно образование, които вече работят или желаят да работят като училищни медиатори, но не са преминали никакво обучение.  Обучението бе в два модула. Първият се проведе в рамките на 5 дни, с откъсване от работа, като съчетаваше теоретични знания и практически дискусии и интерактивни игри. Вторият модул се проведе в рамките на два дни, като акцентът бе поставен върху решаването на практически казуси и споделяне на добри практики. Обучението се проведе по разработена от екипа програма, като на участниците бяха предоставени комплекти обучителни материали, специално отпечатани в рамките на обучението: Наръчник на медиатора, Наръчник „Осем стъпки към активното гражданство“, Лекционен курс- теоретичен модул.

 

20181006_113404.jpg
20181006_114053.jpg
bottom of page