top of page

Проект "Мрежа на ромските административни медиатори"

 

Финансираща институция: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Продължителност: 10 месеца

Период на изпълнение: 28.10.2014 г. – 28.08.2015 г.

 

Цели на  проекта:

 • Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми,

  да поставят публично свои проблеми и да предприемат

  подходящи действия за тяхното разрешаване

 • Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи,

  включително роми, в процесите на вземане на решение и

  формулиране на политики

 • Подкрепа и/или разпространение на механизми за самопомощ

  и солидарност

 • Повишаване на взаимодействието между уязвими групи и

  маргинализирани общности с гражданските организации, които са

  активни в съответната област

   

  Дейности и резултати:

  Разработена програма за обучение на ромски административни медиатори /РАМ/.

  Разработен и отпечатан Наръчник за работа на РАМ.

  Разработена и отпечатана «Методика за въвеждане програмата за Рам в общините».

  Проведено обучение на РАМ.

  Практическа медиация и формиране на общностен капацитет-ромски общностен съвет във Варна.

  Фокус-групи за текуща оценка на работата на медиаторите и подобряване взаимодействието с администрацията.

  Изготвен и отпечатан Мониторингов доклад за резултатите от провеждане на програмата за РАМ.

  Създаване на онлайн "Мрежа на ромските административни медиатори ", кампания за информиране и публичност.

       Заключителна кръгла маса.

bottom of page