top of page

Проект “Училище за всички”

 

Финансираща институция: Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и Министерство на образованието и науката

Продължителност: 6 месеца

Период на изпълнение: 01.08.2008 г.- 28.02.2009 г.

Цели на проекта:

  • Създаване на предпоставки за изпълнение на стратегията на Столична община в частта и за подобряване достъпа до образование на децата от етническите малцинства и превенция на отпадането от училище, чрез обучение на ръководния училищен персонал за изпълнение на най-важните стратегически цели на програмния документ, а именно:

- Ускоряване процеса на десегрегация на обособените ромски училища;

- Повишаване квалификацията на учителите;

- Постепенно закриване на помощните училища.;

  • Изграждане на способност у педагогическите екипи в две столични училища да отговорят адекватно на динамично променящите се условия на учебната среда- от затворена и моноетническа към отворена и мултиетническа.

  • Повишаване капацитета на управленските екипи на училищата за самостоятелно провеждане на обучение на преподавателския състав за работа с ромски деца в смесени класове.

  • Повишаване капацитета на училищата за самоуправление и самоусъвършенстване на учителския и ръководен състав, чрез разработване и прилагане на пилотна обучителна програма. Програмата има предпоставки да се самоусъвършенства и адаптира за обучение на ръководен състав и на детски градини – с цел осигуряване на приемственост между отделните звена в образователната система.

Дейности и резултати:

  • Разработена пилотна тримодулна обучителна програма за обучители

  • Разработено учебно помагало за обучители – специализирано за интерактивно обучение по тримодулната обучителна програма /Pomagalo/

  • Сформирани и обучени екипи, от ръководния състав на 2 столични училища и представители на РИО – 18 човека.

  • Обучен учителски състав на 3 столични училища- 67 учители.

  • Разработени и представени от учителите индивидуални методики и програми за работа в мултиетническа среда.

  • Организирана заключителна кръгла маса за споделяне на опит и разпространение на резултатите от проекта, сред гражданите и обществото

bottom of page