top of page

Проект „Активни на пазара на труда”

 

Финансираща институция: Община Варна, конкурс в рамките на общинската социална програма “Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване инициативи на неправителствени организации от oбщина Варна”

Продължителност: 5 месеца

Период на изпълнение: 01.06.2008 г. – 31.10.2008 г.

Цел на проекта:

  • Стимулиране на активност на пазара на труда у безработни, представители на уязвими социални групи с цел преодоляване на безработицата и социалната изолация.

  • Подпомагане активното търсене на работа и мотивиране целевата група да бъде упорита и целенасочена в стремежа си да се реализира на пазара на труда.

Дейности и резултати:

  • Разработване на интерактивно печатно издание – книжка-наръчник. Книжката се разпространява безплатно, чрез бюрата по труда и съдържа полезна информация за активно търсещите работа – подпомага ги да се представят убедително пред бъдещите работодатели, мотивира ги да изберат заетостта пред социалните помощи, въвежда ги в света на бизнеса.

  • Организиране на кръгла маса за представяне на книжката-наръчник.

 

Книжка

bottom of page