top of page
12.png
добро упр.png

 

На 18.02.2019г Стартира изпълнението на проект  „Партньорство между НПО и съд – за ефективност и граждански контрол в административното правораздаване“ , по договор № BG05SFOP001-3.003-0055 . Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез  Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“.

Проектът се реализира от Сдружение „Младежки алианс – Варна“.

Срок на изпълнение: 14 месеца.

Бюджет на проекта 86 231,25 лв. при 100% безвъзмездно финансиране.

Проекта си поставя две основни цели:
1.Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и гражданското общество в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа и
2.Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Младежки алианс-Варна“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

bottom of page